فیت‌شاپ
فروشگاه مکمل و برنامه بدن سازی

منظور از سطوح تشریحی چیست ؟

سطوح تشریحی :

به منظور مطالعه و توصیف بهتر ساختار بدن سطوحی فرضی در نظر گرفته شده است که قسمت های مختلف بدن با توجه به این سطوح شرح داده می شوند .

این سطوح شامل :

  • سطح سهمی یا ساجیتال ( sagittal plane ) : سطحی است فرضی که بدن را به دو نیمه چپ و راست تقسیم می کند .
  • سطح پیشانی یا فرونتال ( frontal plane ) : صفحه ای است که بدن را به دو نیمه جلویی و عقبی تقسیم می کند .
  • سطح افقی ( horizontal plane ) : این سطح صفحه ای فرضی است که موازی با زمین بوده و بدن را به دو نیمه فوقانی و تحتانی تقسیم می کند .

اصطلاحات حرکتی :

بدن انسان دارای سه محور اصلی و تعداد زیادی محور های موازی است .

محور های اصلی درست شبیه سطوح اصلی ، در مرکز ثقل بدن هم دیگر را قطع می کنند.

از محور ها معمولا برای تجسم حرکت در یک مفصل استفاده می شود .

حرکات مختلف در مفاصل بدن شامل :

  • تا شدن ( Flextion ) : این حرکت موقعی صورت می گیرد که زاویه مفصل کم شود مانند حرکت تا شدن مفصل آرنج .
  • باز شدن ( Extention ) : عکس حرکت قبلی است ، بدین معنی که در این حرکت زاویه مفصل باز می شود .مانند باز شدن آرنج.  
  • تا شدن جانبی ( Lateral flextion ) : به معنی خم شدن تنه به سمت راست یا چپ بدن است .   
  • نزدیک شدن ( Adduction ) : یعنی نزدیک کردن یک عضو به خط میانی بدن .
  • دور شدن ( Abduction ) : به معنی دور کردن یک عضو از خط میانی بدن .
  • چرخش ( Rotation ) : به حرکتی اطلاق می شود که قسمتی از بدن حول محور طولی خود انجام دهد .
  • حرکات دورانی ( Circumduction ) : به مجموعه حرکات تا شدن ، باز شدن ، دور شدن و نزدیک شدن که پشت سر هم انجام شوند گفته می شود .
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.