فیت‌شاپ
فروشگاه مکمل و برنامه بدن سازی

پارگی رباط چگونه اتفاق می افتد؟

انواع پارگی در رباط :
آسیب های رباطی هنگامی اتفاق می افتد که نیرویی مفصل را بیش از دامنه طبیعی به حرکت در بیاورد .

انواع پارگی :
۱. پارگی جزئی : پارگی جزئی فقط بخشی از تارها را شامل می شود و بر پایداری مفصل تاثیر نمی گذارد .
الف ) ممکن است بخشی از رباط (Ligament) پاره شود و بقیه سالم با شد .
ب ) ممکن است بخشی از رباط در محل متصل به استخوان پاره شود . این حالت ممکن است با کنده شدن استخوان یا بدون کنده شدن استخوان همراه باشد .
۲. پارگی کامل : به مفهوم گسیختگی قسمت اعظم یا تمام تار های آن است و مفصل را ناپایدار
می کند .
الف ) ممکن است رباط کاملا پاره و دو سر استخوان از هم جدا شود .
ب ) ممکن است محل اتصال رباط به استخوان کنده شود .
ج ) ممکن است بخشی از استخوان که رباط به آن متصل است ، از بقیه استخوان جدا شود .

پارگی جزئی به دو نوع تقسیم می شود : در پارگی جزئی درجه یک (Grade1 ) چند تار پاره می شود . در پارگی جزئی درجه دو (Grade2 ) ، کمتر از نیمی از تارها پاره می شود .در هر دو حالت مفصل پایدار است .
پارگی کامل نیز به دو نوع تقشیم می شود : پارگی درجه دو که به مفهموم بیش از ۵۰ درصد تارهاست ، و پارگی درجه سه        (Grade3)که پارگی کل تارهای رباط است . در هردو حالت مفصل ناپایدار است .

انواع پارگی ها در نمای X ray :

پارگی رباط ، اغلب با خونریزی همراه است که به بافتهای اطراف انتشار یافته و اغلب به شکل کوبیدگی ظاهر می شود .
صدمه رباط یا کپسول ممکن است باعث تجمع خون در فضای مفصلی شود . همچنین می تواند به تخریب غضروف مفصلی منجر شود .

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.