فیت‌شاپ
فروشگاه مکمل و برنامه بدن سازی

علم کالبد شناسی چیست ؟

علم کالبد شناسی :

کالبد شناسی به معنی بررسی ساختمان بدن و نحوه قرارگیری اعضاء تشکیل دهنده آن نسبت به یکدیگر است .

این علم چهار جزء را مورد بررسی قرار می دهد :

  1. استخوان شناسی ( Osteology ) : که در آن نوع ، نحوه قرارگیری ، شکل ، و همچنین اختصاصات استخوان های هر قسمت از بدن مورد بررسی قرار می گیرد .
  2. مفصل شناسی ( Arthrology ) : یا بند شناسی که به مطالعه و بررسی ساختمان مفاصل بدن می پردازد .

۳. عضله شناسی ( Myology ) : یا علم شناخت عضلات مختلف بدن، موقعیت، عصب گیری و عمل آنها .

۴. احشاء شناسی ( Splanchnology ) : که به بررسی اندام های درونی یا احشاء داخلی بدن می پردازد .

 

در علم کالبد شناسی دو وضعیت مورد بررسی قرار می گیرد :

۱. وضعیت تشریحی ( Anatomical position ) : در این حالت شخص طوری می ایستد که صورت به طرف جلو قرار دارد . چشم ها مستقیم به جلو نگاه می کنند . در این وضعیت دست ها کنار بدن آویزان است و کف دست ها به سمت جلو قرار می گیرند .
۲. وضعیت ایستادن معمولی : در این حالت شخص همانند پوزیشن قبل ایستاده و پاها کمی از هم فاصله دارد و دست ها نیز آزاد هستند ، کف دست ها به طرف بدن بوده و تقریبا به ران چسبیده است .

واژه های مختلف برای نشان دادن موقعیت اندام های مختلف نسبت به یکدیگر .
قدامی ( Anterioir ) : به معنای جلویی یا نزدیک به سطح شکمی بدن است .
خلفی ( Posterior ) : به معنای عقبی یا نزدیک به قسمت پشتی بدن است و در مقابل قدامی به کار می رود .
فوقانی ( superior ) : به معنای نزدیک به سر یا انتهای فوقانی بدن است .
تحتانی ( inferioir ) : به معنای نزدیک به انتهای تحتانی بدن است .


خارجی ( Lateral ) : به معنای دور از خط میانی بدن ( به طرف راست یا چپ ) است .
داخلی ( Medial ) : به معنای نزدیک به خط میانی بدن است .
سطحی ( Superficial ) : به معنی نزدیک به سطح بدن ( نزدیک به پوست ) می باشد .
عمقی ( Deep ) : به معنی دور از سطح بدن می باشد .
درونی ( internal ) : به معنای درون یا داخل می باشد .
بیرونی ( External ) : به معنای خارجی به کار می رود .

چندین واژه دیگر نیز در آناتومی وجود دارد که فقط در اندام های فوقانی و تحتانی ( دست ها و پاها ) کاربرد دارد .

کف دستی ( Plantar ) : که برای اشاره به کف دست به کار می رود .
کف پایی ( Plantar ) : که برای اشاره به کف پا به کار می رود .
پشت دستی و پشت پایی ( Dorsal ) : که برای نشان دادن سطح پشتی دست ها و پاها به کار می ورد .

با توجه به به اصطلاحات فوق مشخص می شود که این واژه ها معمولا به صورت متضاد هم ، مورد استفاده قرار می گیرند .

 

 

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.